Dr. phil. Bogdan Sendero

 

Biografische Daten

1970-1975: Studium am Institut für Russische Philologie der Jagiellonen-Universität Krakau [Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie] Magister-Abschluss in Russischer Philologie
Magisterarbeit: Двувидовые глоголы в русском языке [= Zweiaspektige Verben im Russischen]

1975-1983: Assistent am Institut für Russische Philologie der Jagiellonen-Universität

1983: Promotion im Fach Russistik am Institut für Russische Philologie der Jagiellonen-Universität
Titel der Dissertation: Elipsa i asyndeton w strukturze dialogu języka rosyjskiego [= Ellipse und Asyndeton in der Dialogstruktur des Russischen]

1983-1994: Oberassistent am Institut für Russische Philologie der Jagellonen-Universität

1986-1987: Postgraduales Studium Didaktik des Polnischen als Fremdsprache am Polonicum der Universität Warschau [Uniwersytet Warszawski]

1987-1991: Gastlektor für Polnisch an der Humboldt-Universität zu Berlin

1994-2019: Lehrkraft für besondere Aufgaben am Arbeitsbereich Polnisch des FASK bzw. FTSK der Universität Mainz
Einsatzbereiche: Polnisch-Sprachausbildung, Übersetzungen Deutsch-Polnisch (Gemeinsprache, allgemeine Fachtexte und Wirtschaft), Verhandlungsdolmetschen

 

Publikationen

[Sendero, Bogdan, fachliche Beratung] Worbs, Erika: Witaj Polsko! Grammatisches Beiheft. [Grammatik Niveaustufe A1 bis C1]. Wiesbaden, 2009.

Fałowski, Adam / Sendero, Bogdan: Biesiada słowiańska. Przeszłość i teraźniejszość języka Słowian [= Slawisches Festmahl. Die Sprache(n) der Slawen in Geschichte und Gegegenwart]. Kraków, 1992. S. 144.

Sendero, Bogdan: „Elipsa i asyndeton w strukturze dialogu rosyjskiego i polskiego (na tle języka polskiego)“. In: Studia z filologii słowiańskiej. Tom 25. S. 197-210.

Sendero, Bogdan: „Asyndeton po czasownikach mówienia i myślenia w replikach dialogu rosyjskiego (na tle języka polskiego) “. In: Z aktualnych studiów rusycystycznych. Olsztyn, 1987. S. 127-131.

Sendero, Bogdan: „Elipsa w strukturze dialogu rosyjskiego (na tle języka polskiego)“. In: Slavia Orientalis XXXIII. Nr. 3-4. Warszawa, 1984. S. 497-505.

Sendero, Bogdan: „Konfrontacja wybranych elementów językowych w strukturze dialogu rosyjskiego i polskiego. Partykuły eto – to. Problemy lingwistyki tekstu“. In: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Nr. 605. Katowice, 1984. S. 113-117.

Sendero, Bogdan: „Некоторые вопросы категории вида при изучении сопоставительной грамматики русского и польского языков“. In: Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Тезисы докладов и сообщений. Praha, 1982. S. 176.

Sendero, Bogdan: „Употребление некоторых близкородственных языковых элементов при осуществлении связи между репликами диалога как пример реляции язык:текст (на материале русского и польского языков)“. In: Сборник тезисов к III Международному симпозиуму, 16-18 июня 1982 года в г. Йена. Jena, 1982. S. 105-106.

Sendero, Bogdan: „Многозначность некоторых русских императивных форм и варианты их перевода на польский язык“. In: Wawrzyńczyk, Jan (Hg.): Materiały konferencji naukowej poświęconej słownictwu i leksykografii rosyjskiej oraz polsko-rosyjskim badaniom konfrontatywnym. Bydgoszcz, 1980. S. 43-47.

Sendero, Bogdan: „O wtórnym zróżnicowaniu czasowników dwuaspektowych z sufiksami -изовать, -ировать, -изировать, -фицировать“. In: Zeszyty Naukowe UJ CCCCLXXVIII. Prace Językoznawcze. Heft 56. Warszawa, Kraków, 1977. S. 41-45.

Sendero, Bogdan: „Konstrukcje typu syn vospitałsia matierju jako leksykalno-syntaktyczny ekwiwalent ergatywnej budowy zdania“. In: Ogónopolskie Studenckie Seminarium Dialektologiczne, Kraków 22-24 II 1974. Księga referatów. Kraków, 1976. S. 93-96.